תנאי שימוש באתר אתר MesyachnyeDni.ru

תוכן

 1. קהל היעד של אתר
 2. מידע הצהרה בדבר
 3. בעלות
 4. סודיות והסכמה השימוש בנתונים
 5. תקשורת אלקטרונית
 6. תנאים נוספים
 7. כתב ויתור לגבי השימוש באתר
 8. הגבלת אחריות
 9. הודעות Trademark
 10. תיקון ו השעיה של האתר
 11. סיום
 12. קישורים לאתרי צד שלישי
 13. שיפוי
 14. שינויים בתנאים
 15. פרטים ליצירת קשר
 16. הסכם הפרדה
 17. תוקפו המשך
 18. חוקים שחלים וסמכות שיפוט

אתר זה ( «mesyachnyedni.ru») מסופק לך בהתאם לתנאי שימוש אלה, כמו גם תיקונים ותוספות לכך (המכונה "הסכם"), אשר ניתן למקם באופן תקופתי הטוב "מתוק INVEST-N" או כל אחת מחברות הבנות שלה (להלן, "בעל האתר", "אנחנו" "אנחנו", "אותנו"). שימוש באתר זה אינטרנט או כל שירות אחר או תוכן המסופק באמצעות אתר האינטרנט (או תוכנה ניידת תוכנה), נחשב הסכמתך לציית לתנאי ההסכם, אשר יש את אותו אפקט כאילו אתה נכנסת ההסכם. אם אינך מסכים לתנאי הסכם זה, אנא אל תיגש או להשתמש באתר, ולא לפרסם או להגיש כל חומר כדי השימוש בו.

קהל היעד של אתר

האתר מיועד לתושבי הפדרציה הרוסית. אתר אינטרנט אינו מיועד לאנשים מתחת לגיל 18 שנים של גיל.

מידע הצהרה בדבר

מידע, כולל עצות והמלצות באתר, מיועד אך ורק לשימוש בתור עזרי הוראה כללית. המידע אינו מהווה ייעוץ בנושאים רפואיים או ספק שירותי בריאות לא יכול להיות לאבחון או לטיפול או פתרונות רפואיים לכל אישי בעיות. זה גם אינו מחליף ייעוץ ושירותים מקצועיים של עובדי בריאות מוסמכים המכירים את העובדות הייחודיות אודותיך. תמיד להתייעץ עם הרופא שלך או עובדי בריאות מוסמכים אחרים לגבי כל מחלה ולפני הטיפול החדש. שימושכם באתר הנו כפוף ויתור נוסף ואזהרות שעלולות להופיע באתר.

buy instagram followers

WE DO NOT נושאים בכל אחריות לנזקים תוצאתיים, במישרין או בעקיפין קשורה לאף פעולות או מחדלים כי אתה מיישם מבוסס על מידע, שירותים או חומר אחר אתר. בזמן שאנחנו שואפים להבטיח את הדיוק, שלמות ואת הרלוונטיות של המידע באתר, אינו מספק לספק כל מצגים לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד, OUT OF הנובעים לדיוק, שלמות או עמידה בזמנים של מידע אתר.

בעלות

אתה מסכים כי האתר כפוף לשימוש לא מסחרי בלבד למטרות פרטיות. אתה מסכים כי האתר הינו רכוש של בעל האתר, כולל כל הזכויות הקשורות הקניין הרוחני, וכי לא ישתמש בהם אחרת ממה שצוין ב תנאי השימוש להשתמש. אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק או הפסד שנגרם לך בקשר עם השימוש באתר למטרות מסחריות או אחרות אין הוראה תנאי שימוש אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר או סיומו מכל סיבה שהיא. אתר ללא תשלום, ובלבד שאנחנו לא מחויבים לספק שירותים כלשהם עבור תחזוקה או תמיכה של האתר, ולא אנחנו לא ישאו באחריות לכל אובדן או נזק אשר עשוי להיות כרוך בחיוב כתוצאה תחזוקה בלתי יישום או שדרוג אתר.

אינך רשאי להעתיק, לשנות או שימוש חוזר באתר, עדכונים אליו או חלק ממנו, לרבות התוכנה שלה.

אתה רשאי להשתמש באתר למטרות חוקיות בלבד ובהתאם לתנאי שימוש אלה. מוענקים לך רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ניתן לביטול, מוגבל לצפות, להדפיס והפצה של תוכן שהתקבלו אתר אינטרנט למטרות אישיות, לא מסחריות, בתנאי שאתה לא להסיר או לטשטש את הודעת זכויות יוצרים או הודעות אחרות פורסמו על תוכן. אינך רשאי להעתיק, תדפיס, לשנות, לפרסם, לבצע, לתרגם, להפיץ, להתאים, לשדר, להעביר הציבור באמצעות התקשורת, להפיץ או למכור את התוכן בכל צורה שהיא נגזרת אתר לכל מסחרי מטרות או לספקם לכל מקור מסחרי, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, ללא אישור מראש ובכתב של הבעלים אתר.

בנוסף, אתה מסכים: (i) לא להשתמש באתר באופן כלשהו עלול לבטל, עומס, נזק או לפגוע אתר אינטרנט או להפריע לשימושו אחר של האתר, ובכלל זה את היכולת של המשתמש לבצע את הפעולה בזמן אמת באמצעות אתר; (Ii) לא להשתמש בתכנית-רובוטים, סורקים או מכשירים אוטומטיים אחרים, תהליכים, או שיטות גישת קבלה אל אתר לכל מטרה אחרת לרבות גביית הצטברות, נתונים, ניטור או העתקה של כל חומר על אתר; (Iii) לא תהליך ידני לשימוש לפקח או להעתיק כל חומר שפורסם באתר האינטרנט, ואינו להשתמש בו לכל מטרה מכוונת ללא הסכמה מפורשת בכתב ומראש של בעלים אתר; או (iv) אחרת להשתמש בכל מכשיר, תוכנה או נוהל זה משבש את הפעולה הרגילה של האתר; או (v) לא מנסה אחרת להפריע לפעילות התקינה של האתר.
אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הציגו לך במפורש מבוטאות בדרך.

סודיות והסכמה השימוש בנתונים

המידע שאנו אוספים כתוצאת השימוש שעשו באתר, בין אם במהלך רישום או אחר, משמש מדיניות פרטיות. אימצנו מדיניות הפרטיות זה מתייחס לאיסוף ושימוש בנתונים שתמסור לנו, כולל זכויותיך הנוגעים למידע כזה.

תקשורת אלקטרונית

המידע מועבר דרך אתר האינטרנט הוא תקשורת אלקטרונית. במהלך התכתובות אלינו דרך אתר האינטרנט או צורה אחרת של תקשורת אלקטרונית, כגון דואר אלקטרוני, תקשורת כזו נעשית בצורה אלקטרונית. אתה מסכים כי נוכל לבצע תקשורת בצורה אלקטרונית בהתאם לחוק לאומי להגנה על מידע אישי וכי כאלה תקשורת והתראה, גילוי, הסכמים או מסרים אחרים שאנו מספקים לך באמצעים אלקטרוניים, הם תקשורת שווה בכתב יש אותה השפעה כאילו הם נעשו בכתב ונחתמו על ידי השליחה הצד שלהם.

תנאים נוספים

עבור מאפיינים מסוימים או תוכן של אתר האינטרנט, כגון הצעות, פרס שואב, תחרויות, תחרויות הגרלה, ייתכן שיש תנאים נוספים. על ידי השתתפות בכל מקרה באתר, מוסדר על ידי תנאים נוספים, כגון לוטו, תחרות, תחרות או בהגרלה, אשר חלים הכללים הרשמיים, אתה מסכים לעמוד באמות מידה אלה, יחד עם התנאים האלה להשתמש.

כתב ויתור לגבי השימוש באתר

אתר אינטרנט הוא לשימושכם "AS IS" וכן "בכפוף לזמינות." אם זה המסמך במפורש אחרת, במידה המרבית המותרת על פי חוק, הנחות, בעל האתר מתנערת מכל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת, משפטית או משתמעת, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-פגיעה זכויות.

בעלים של אתר האינטרנט אינו מתחייבים באשר לשאלה האם כי האתר יתאים לדרישותיך, או כי גישה האתר יהיה קבוע, במועד, מאובטח או נקיות משגיאות, או שפגמים, אם הוא זמין, יתוקנו. בעלים של אתר האינטרנט אינו מתחייבים לגבי התוצאות שתושגנה משימוש באתר האינטרנט, או באשר למידת הדיוק,

איכותו או מהימנותו של מידע המושג באמצעות אתר האינטרנט.
אתה מבין ומסכים כי כל חומר ו (או) נתונים הורדה או השגה דרך האתר משמש AT אחריותך לכך שאתם נמצאים אחראי באופן בלעדי לכל נזק למערכת המחשב שלך או לאובדן נתונים כתוצאה מההורדה של חומר כזה וממשיך (OR) DATA.

שום עצה או מידע, בעל פה או בכתב, אשר יתקבלו באמצעות בעל האתר, או באמצעות האתר, אינה ערובה אם ערבות כזו, נאמר מפורשות אלה תנאים.

הגבלת אחריות

אתה מבין ומסכים בזאת כי בשום מקרה לא יהיה בעלים של האתר, המסונפות שלה ואת מנהליהן, בעלי תפקידים, עובדים, סוכנים, עורכי דין או נציגים אחרים יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, תוצאתי, לדוגמה, או תוצאתי גידול, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, אובדן יכולת שימוש, הכנסות, חיסכון או רווחים, אובדן נתונים, אובדן מוניטין, עלות שירותים חלופיים, או כל נזקים אחרים עקיפים, מיוחדים, משניים או תוצאתיים, בין אם נגרמו על בסיס כל תיאוריה של חבות, הנובעים בין אם הפרת חוזה, עוולה (כולל רשלנות אחריות קפידה) או הנובע באופן כלשהו (1) השימוש או חוסר יכולת להשתמש אתר זה; (2) ערך חלופי שירותים, חפצים או אתרים; (3) גישה או שינוי בלתי מורשה במידע המועבר או נתונים (כולל פרטים אישיים); דוחות (4) או התנהגות של כל צד שלישי באתר; אור (5) כל עניין אחר הקשור לאתר האינטרנט. ההגבלות לעיל יחולו בין אם הבעלים של אתר האינטרנט על האפשרות של נזקים אלה או קשר למטרה להחטאה חיונית של כל אמצעי מוגבל סעד. ההחרגה של חבות יחולו על יותר מהמותר על פי הדין החל הנחות.

הודעות Trademark

סימנים מסחריים המיועדים המותגים מופיעים באתר האינטרנט הם רכוש של הבעלים של האתר, החברות הקשורות אליה או בעלי צד שלישי. אינך רשאי להשתמש או למקם את סימני מסחר או סימני שירות שייכים לאתר הבעלים, ללא הסכמה מראש ובכתב שלנו. אינך רשאי להשתמש או לפרסם כל סימנים מסחריים אחרים או סימני שירות שפורסמו באתר האינטרנט, ללא הרשות של בעלים.

תיקון ו השעיה של האתר

אנו מתחייבים לעשות מאמצים סבירים כדי לספק אתר אינטרנט, אך אנו עשויים לעתים נידרש להפריע, גבול, לשנות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, האתר או כל חלק ממנו בלי לשלוח שום בהודעה. אנחנו לא אחראים לכל נזק או הפסד שעלול להיגרם לך כתוצאה של פעולות כאלה.

סיום

אנו עשויים בכל עת להפסיק את השימוש או הגישה שלך לאתר ולהסיר את כל או חלק של תוכן המשתמשים שלך בלי לב, אם אנחנו על סיבות טובות, כולל הפרה של תנאי שימוש אלה אתה מדריך קהילה. אנחנו לא אחראים לכל אובדן או נזק אשר ייתכן להתרחש כתוצאה של סיום השימוש באתר במקרים כאלה. במקרה של הפסקת השימוש באתר, אתה צריך להפסיק להשתמש באתר האינטרנט ומסכים כי הוראות ההסכם הנוגעות לזכויות בעלות, הודעות Trademark, שיפוי, ויתורים או אחריות, הגבלת אחריות והחוק הרלוונטי בתוקפו לאחר כזה סיום.

קישורים לאתרי צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי או האזכור שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיותך. אף אחד מידע, חומר או תוכן של צד שלישי כלשהו הכילו אזכורים הכלולים באתר אינטרנט או קישורים אשר ניתנים באתר או שממנה אתה יכול לקבל באתר האינטרנט אינם בסיס לאישור, מפורשת או מרומזת, של כל מוצר, שירות או מידע של השלישי אנשים. כל מידע, נתונים, דעות, עצות, מוצרים או שירותים המסופקים על ידי צדדים שלישיים כגון דרך קישורים באתרים אחרים או בכל דרך אחרת דרך אתרי האינטרנט שלהם הם אך ורק אלה של צדדים שלישיים כגון, אך לא הבעלים של האתר. השימוש שלך באתרי אינטרנט של צד שלישי כגון כפוף לתנאי השימוש של מדיניות הפרטיות של אתרים כאלה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות אתר בעלים מזיקים וסניפיה ואת מנהליהן, קצינים, עובדים, סוכנים או נציגים אחרים כל הטענות, חבויות, נזקים והוצאות, לרבות, אך לא רק, כל העלויות וההוצאות המשפטיות, הנובעים או הקשורים (א) הפרה של תנאים אלה להשתמש; (ב) השימוש שעשו באתר, לרבות, ללא הגבלה, ההעברה או הפרסום של מידע או חומרים על האתר; ו- (ג) כל הצהרה או טענה כי תוכן המשתמשים שלך מפר את הזכויות קניין רוחני, זכויות או זכויות קנייניות אחרות של פרטיות צד שלישי כלשהו.

שינויים בתנאים

יש לנו את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת לבצע שינויים בתנאי השימוש על ידי פרסום עדכונים באתר האינטרנט שלהם המציין את המועד שבו גרסה חדשה של תנאי השימוש תיכנס כוח. תאריך "השינוי האחרון" נזכר בראשית תנאי השימוש, יציין מתי נעשו השינויים להימשך. המשך השימוש שלך באתר לאחר פרסום הגרסה החדשה של תנאי השימוש יהווה את הסכמתך לשינויים כאלה. בהתאם לכך, בכל פעם שאתה מבקר באתר אינטרנט אתה צריך לבדוק אם לא פורסם גרסה חדשה של ההסכם.

פרטים ליצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע לתנאי שימוש אלה או באתר האינטרנט ניתן לפנות אלינו באמצעות הפרטים הניתנים מדיניות הפרטיות.

הסכם הפרדה

אם כל חלק או מתן תנאי שימוש אלה יהיה בלתי חוקי, בטלו, חוקי או אחרים ניתן לאכיפה יישום הוראה זו ייחשב נכלל תנאי שימוש אלה ולא ישפיע על התוקף ועל ביצועים לשאר פרשות.

תוקפו המשך

כל הסעיפים יישארו בתוקף לאחר סיום של הזכות להשתמש באתר.

חוקים שחלים וסמכות שיפוט

המידע באתר מיועד לשימוש רק על ידי תושבי הפדרציה הרוסית. במדינות אחרות, יכול לפעול חוקים, דרישות רגולטוריות או נהלים רפואיים שונים מאלה של הפדרציה הרוסית. הסכם וכל המחלוקות הנוגעות להסכם, האתר או הדברים שאתה קונה דרך אתר האינטרנט, כמו גם התחייבויות שאינן חוזיות הנובעים מתנאי שימוש אלה, או בקשר איתם הם ויפורשו בהתאם לחקיקה הרוסית מבלי להתייחס ברירת הדין. כל הפעולה המשפטית או ההליכים בין הבעלים הנוגעים להסכם, האתר ואתה יובא באופן בלעדי בית משפט מוסמך הממוקם הפדרציה הרוסיה, ואתה לקחת השיפוט האישי ובלעדי של כאלה ספינות.

 • Dec 03, 2019
 • 72
 • 793